H-7626 Pécs, Király u. 66 a. I/102.
office@ipark-pecs.hu +36 72 781 787 +36 72 789 449

Helyi adók - hálózatfejlesztési hozzájárulások

Építményadó

A termelési célt szolgáló építményekre vonatkozó adómérték 500,- HUF/m2/év.

Az Ipari Park területén elhelyezkedő építmény utáni adómérték 400,- HUF/m2/év.

Az Ipari Park területén zöldmezős beruházásként 2013. december 31. napját követően megszerzett jogerős végleges használatba vételi engedéllyel épített építmény után a használatba vételi engedély megszerzését követő évtől kezdődően az adómérték 5 adóéven keresztül:  0,- HUF/m2/év.

Telekadó

Az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén a telekre vonatkozó adómérték 1-5 000 m2 adóalap esetén: 0,- HUF/m2/év.

Az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén a telekre vonatkozó adómérték 5 001 m2 adóalaptól az 5 000 m2 feletti rész után: 10,- HUF/m2/év

Az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén az Ipari Parkban 2013. december 31. napját követően vásárolt ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés ingatlanügyi hatósághoz való beérkezését követő első 5 évben: 0,- HUF/m2/év.

Iparűzési adó

Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

Az adó mértéke ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 37 § (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,- HUF.

50%-os kedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000.000,- HUF-ot.

Adókedvezményt vehet igénybe az a vállalkozás, amely legalább olyan 200 millió Ft aktivált értékű beruházást létesít, amelyet első alkalommal a vállalkozás vesz használatba, és az éves statiksztikai létszám legalább 10%-kal nő, vagy a Htv. szerinti adóalap legalább 10%-kal nő. 

Bővebb információ: https://gov.pecs.hu/static/caseMiniSite/2019/11ren53_190101.pdf

 

Építményadó

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról

(A 43/2016. (X.28), a 3/2017. (I.23.), a 38/2017. (IX.11.) és az 51/2017. (XI.17.)  önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

Kivonat:

1. § E rendelet alkalmazásában:

20. Termelési célra szolgáló épületrész: tényleges használati mód alapján gyárnak, termék-előállító üzemnek, üzemcsarnoknak, műhelynek minősülő épület, épületrész, az ehhez közvetlenül kapcsolódó raktárnak, tárolónak minősülő épület, épületrész, továbbá a termék-előállítás tevékenységhez szükséges adminisztratív, valamint a dolgozók munkavégzési feltételeit biztosító szociális és kiszolgáló célra használt épület, épületrész.

22. Ipari Park területe: a gazdasági-kereskedelmi szolgáltató vagy ipari övezetbe tartozó terület, amelynek az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztésére az Önkormányzat az Ipari Park tulajdonosával vagy az Ipari Parkot fejlesztő gazdálkodó szervezettel szerződést kötött, vagy amely terület a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött ipari park cím szerződés alapján „ipari park” címmel rendelkezik, mindkét esetben az engedélyező okirat kiállításának vagy a szerződések aláírásának évét követő év január 1. napjától kezdődően. Az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztés céljából vásárolt terület tulajdonosának a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a szerződés aláírását követő két éven belül az önkormányzati adóhatóságnál igazolnia kell. Amennyiben a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a tulajdonos a fenti határidőn belül nem igazolja, a terület visszamenőlegesen sem minősül ipari parki területnek.

23. Zöldmezős beruházás: korábban mezőgazdasági művelés alatt álló földterület első alkalommal történő ipari parki célú felhasználásba vétele.

24. Ipari parki célú felhasználásba vétel: Az ipar park területén lévő terület használatának az Ipari Park rendeltetéséhez illeszkedő – elsősorban ipari termelő, vagy szolgáltató, illetve kereskedelmi, logisztikai, innovációs célú, jellegű – új beruházás, új infrastruktúra és új épület létesítésével történő megkezdése.

3. § Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Az egy helyrajzi számon levő, több azonos fajtájú építmény esetén ezek összesített hasznos alapterületét kell az adó megállapításánál figyelembe venni.

4. § (9) Termelési célra szolgáló építmény vonatkozásában az adóalap után az adó évi mértéke 500 Ft/ m2.

(10) Az Ipari Park területén elhelyezkedő építmény vonatkozásában az adóalap után az adó évi mértéke 400 Ft/ m².

(11) Az Ipari Park területén zöldmezős beruházásként 2013. december 31. napját követően megszerzett jogerős végleges használatba vételi engedéllyel épített építmény vonatkozásában a használatba vételi engedély megszerzését követő évtől kezdődően 5 adóéven keresztül az adóalap után az adó évi mértéke 0 Ft/ m².

6. §   Az adóalany bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles eleget tenni.

Bővebb információ: https://gov.pecs.hu/static/caseMiniSite/2019/15ren29_190101.pdf

Telekadó

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelete a telekadóról

(A 39/2017. (IX.11.) és az 52/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.)

Kivonat:

1. § E rendelet alkalmazásában

e) Ipari Park területe: a gazdasági-kereskedelmi szolgáltató vagy ipari övezetbe tartozó terület, amelynek az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztésére az Önkormányzat az Ipari Park tulajdonosával vagy az Ipari Parkot fejlesztő gazdálkodó szervezettel szerződést kötött, vagy amely terület a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött ipari park cím szerződés alapján „ipari park” címmel rendelkezik, mindkét esetben az engedélyező okirat kiállításának vagy a szerződések aláírásának évét követő év január 1. napjától kezdődően. Az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztés céljából vásárolt terület tulajdonosának a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a szerződés aláírását követő két éven belül az önkormányzati adóhatóságnál igazolnia kell. Amennyiben a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a tulajdonos a fenti határidőn belül nem igazolja, a terület visszamenő-legesen sem minősül ipari parki területnek.

3. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

4. § (2) Az adó évi mértéke az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén:

a)  1 – 5000 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2;

b)  5001 m2 adóalaptól az 5000 m2 feletti rész után 10 Ft/m2.

(2) Az adó évi mértéke az ipari park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén az Ipari Parkban 2013. december 31. napját követően vásárolt ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés ingatlanügyi hatósághoz való beérkezését követő évtől kezdődően 5 adóéven keresztül 0 Ft/m2.

5. §  Az adóalany bejelentési, bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles eleget tenni.

Hatályos 2014. április 24. napjától. A rendelkezést 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

A rendelet teljes szövege: https://gov.pecs.hu/static/caseMiniSite/2019/15ren30_190101.pdf

Iparűzési adó

Kutatás-fejlesztésre vonatkozó szabályok a helyi iparűzési adóban

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szerint:

39. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén - a (6) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve

a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes - a (4)-(8) bekezdésben meghatározottak szerint számított - összegével,

b) az alvállalkozói teljesítések értékével,

c) az anyagköltséggel,

d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen

költségével.

52. § 25. pontja alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés t) pontja szerint az adózás előtti eredményt csökkentő összeg, azzal, hogy a helyi iparűzési adóalap megállapítása során a felmerült költséget csak egyszer lehet figyelembe venni.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (10.29.) számú rendelete 2. § (1) bekezdése alapján az adó mértéke az adóalap 2 százaléka.

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján az adózó a nettó árbevételt tehát a „kutatás” összes közvetlen költségével csökkentheti, akár 0,-Ft adóalapig is, mivel erre vonatkozó korlátozó rendelkezést a jogszabály nem tartalmaz.

Azonban megjegyzendő, hogy a „kutatási tevékenység” fogalma szigorú szabályokat tartalmaz a Tao. törvény szerint.